Nawigacja

 • DZIEŃ DZIECKA

  DZIEŃ DZIECKA

  Drodzy Uczniowie

  1 czerwca przypada wspaniałe świeto. Wasze święto! Co roku do tej pory ten wspaniały dzień spędzaliśmy razem. I tym razem nie będzie inaczej, bo jesteśmy blisko myślami z każdym z Was. Życzymy Wam, aby ten dzień był dla Was radosny, pełny pozytywnych przeżyć i kolorowy. Życzymy Wam uśmiechu na co dzień, wielu fascynujących przygód i spełnienia nawet tych marzeń, które z pozoru wydają się niemożliwe do spełnienia. Samych cudownych wrażeń i tylko pięknych chwil życzą:

  Dyrekcja i nauczyciele

   

 • Konsultacje od dnia 1 czerwca 2020r

  Konsultacje od dnia 1 czerwca 2020r

  Harmonogram konsultacji znajduje się w pliku: Konsultacje_dla_uczniow_(1).pdf​​​​​​​

 • ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY

  ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY

  Nawet w czasach zdalnej nauki uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie nie zapomnieli o uroczystości obchodzenia  Dnia Patrona.

  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji!

  https://view.genial.ly/5ec56ca06e4bae0d1af48534/presentation-patron-szkoly

    

 • Zgoda na konsultacje

  Zgoda na konsultacje

  Plik do pobrania:

  zgoda_konsultacje__22.05.2020.docx​​​​​​​

 • PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA - KONSULTACJE

  PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA - KONSULTACJE

   PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 1-8 UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLUKOWEJ HUCIE

   

  Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz zapoznać się z informacją o sposobie jego użycia i obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

             Publikacja w korytarzu,  przy wejściu do szkoły numerów telefonów  do stacji  

                      sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

  Dla uczniów przychodzących do szkoły i ich rodziców/prawnych opiekunów

  Na konsultację może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  Uczeń nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  Na pierwsze zajęcia uczeń przynosi podpisaną przez rodziców zgodę na udział w zajęciach i zgodę na pomiar temperatury (załącznik nr 1).

  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

  Uczeń przychodzi do szkoły według harmonogramu konsultacji. Do szkoły wchodzi tylko uczeń.   Każdy przychodzący do szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 metrów od drugiej osoby. Przy drzwiach wejściowych uczeń dezynfekuje ręce płynem do dezynsekcji. Następnie  każdy uczeń przy zachowaniu dystansu społecznego przechodzi do  szatni, by zmienić obuwie i się przebrać. Z szatni uczniowie udają się do wyznaczonej Sali pod opiekę nauczyciela.  Po zakończeniu zajęć   uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego do szatni, a następnie udają się do domu. Nad przebiegiem poruszania się ucznia po terenie szkoły czuwają pracownicy szkoły.

  Organizacja zajęć  

  W salach przebywa, w  grupie  do 12 uczniów.

  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

  Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

  Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

  • W wyposażeniu sali,  w której przebywa grupa, znajdują się przedmioty i sprzęty, które  można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
  • Odległości  w sali pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min. 1,5 m
   (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  • Uczeń  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce .
  •  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Nauczyciel ogranicza aktywności sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
  • Z pomieszczenia szatni przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć  uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego.

  Dla personelu w szkole

  • Personel oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki, odzież ochronną, ( wykorzystywane adekwatnie do potrzeb).
  • Personel oraz pozostali pracownicy przestrzegają zasady  zdejmowania i zakładania odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniami przeciwepidemiologicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  stanowiącym załącznik nr 2 do procedur wewnętrznych zasad bezpieczeństwa.
  • Nauczyciele i pracownicy  regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru,  oraz po skorzystaniu z toalety.
  • Dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz miejsc, które są często dotykane w salach,  odbywają się co 2 godz. oraz pod każdą nieobecność dzieci, ( co jest monitorowane   w formie zapisów).
  • Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,         z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

   

  Działanie w przypadku zaistnienia niepokojących objawów  u dziecka.

  • Jeżeli uczeń  przejawia niepokojące objawy choroby, natychmiast jest izolowany         w  pomieszczeniu nr.3   z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób                  i niezwłocznie  są powiadamiani  rodzice/opiekunowie  w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  
  • W razie zaistnienia objawów chorobowych u ucznia  zawiadamia się  Dyrektora placówki
  • Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia ( lista telefonów do rodziców /opiekunów znajduje się u nauczyciela prowadzącego konsultacje).
  • O niepokojących  przypadkach  zachorowań  Dyrektor informuje  Stację  Sanitarno -Epidemiologiczną w Kartuzach pod numer telefonu alarmowego  668-027 -346.
   i postępuje  się  zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. W takim przypadku zajęcia zostają zawieszone  oraz rodzicom/ opiekunom pozostałych uczniów przekazuję się informacje  o zaistniałej sytuacji.
  •  Po odebraniu ucznia przez rodzica / opiekuna wszelkie powierzchnie z którymi
     miało dziecko kontakt zostaną  zdezynfekowane.

        

   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

   

  • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
  •  W wydzielonej sali 105, wyposażonej w  środki ochrony i płyn dezynfekujący izoluje się osobę, w przypadku , u której by zdiagnozowano  objawy chorobowe .  

   

  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się  go od pracy.  Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  • Obszary, w których poruszał się chory pracownik/ dziecko,  poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekuje się  powierzchnie dotykowe.
  • Wszystkie czynności porządkowe (dezynfekcja, mycie, sprzątanie) są monitorowane w postaci odpowiednich zapisów w rejestrze czynności porządkowych przez osobę dokonującą dane czynności.
  • Każdego dnia sporządzona jest lista osób przebywających  w placówce w postaci listy obecności. Lista/zeszyt wejść znajduje się na portierni szkoły.
  •  Prowadzona lista umożliwia  ustalenie   osób przebywających w  tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się  do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

   

  Klukowa Huta 22.05.2020

   

   

   

   

   

   

 • Deklaracja rodzica

  Deklaracja rodzica

  Plik do pobrania:

  zgoda_rodzice_kl._I-III__22.05.2020.docx​​​​​​​


 • PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO

  PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO

   PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO  

  klasy I – III  Szkoła Podstawowa przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

   

  Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk oraz zapoznać się z informacją o sposobie jego użycia i obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

             

  Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły

  Osoby odprowadzające dzieci do szkoły od godziny 745 do 800 przekazują je pod drzwi budynku szkoły.  Każdy przychodzący do szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 metrów od drugiej osoby. Przy drzwiach wejściowych pracownik  szkoły mierzy temperaturę ucznia termometrem  bezdotykowym  i kieruje  go do toalety w  celu umycia rąk mydłem i wodą. Następnie  każde dziecko przy zachowaniu dystansu społecznego przechodzi do  szatni, by zmienić obuwie i przebrać się . Osoba z obsługi czuwa nad porządkiem w szatni.  Z szatni dzieci przechodzą do wyznaczonej sali, gdzie czeka na nich nauczyciel.  Po zakończeniu zajęć   uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego do szatni, a następnie przebywają w holu szkoły w oczekiwaniu na przyjście  rodzica lub prawnego opiekuna do godziny 1300.

  Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych

  W salach przebywa w  grupie  do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

  Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

  • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
  • W wyposażeniu sali,  w której przebywa grupa, znajdują się przedmioty i sprzęty, które  można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są  dokładnie  czyszczone  i dezynfekowane.
  •  Odległości  w sali pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min. 1,5 m
   (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  • Uczeń  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się           na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce .
  •  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • W sali gimnastycznej może przebywać  jedna  grupa uczniów, natomiast na hali sportowej dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub zdezynfekowane.
  •  Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także       w czasie zajęć.
  • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
  •  Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
  • Sprzęt na boisku  szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony
   z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości  jest on zabezpieczony przed   używaniem.
  • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
  • Nauczyciel ogranicza aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
  •  Zapewniona jest organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów według harmonogramu wyjścia na boisko, na halę i korzystania ze stołówki.
  • Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
  • Z pomieszczenia szatni przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć  uczniowie przechodzą pojedynczo  z zachowaniem dystansu społecznego.

  Personel w szkole

  • Personel oraz pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki, odzież ochronną, (wykorzystywane adekwatnie do potrzeb).
  • Personel oraz pozostali pracownicy przestrzegają zasad zdejmowania i zakładania odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniami przeciw epidemiologicznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego stanowiącym zał. nr 2 do procedur
  • Nauczyciele i pracownicy  regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru,  oraz po skorzystaniu z toalety.
  • Dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz miejsc, które są często dotykane w salach,  odbywają się co 2 godz. oraz pod każdą nieobecność dzieci, ( co jest monitorowane   w formie zapisów).
  • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
  • Uczniowie  korzystają z posiłków w formie zmianowej według harmonogramu.
  • Posiłki są wydawane przez kuchnię z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego (do czasu uruchomienia kuchni i stołówki uczniowie korzystają z własnego wyżywienia ).
  • Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

  Rodzice

  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną lub jakąkolwiek inną chorobę ( włącznie z alergią).
  • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szkoły  w szczególnych wypadkach i  wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym jest rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Rodzic / opiekun jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, w czasie całego pobytu dziecka w szkole. W przypadku kiedy  temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel  prosi o niezwłoczne  zabranie dziecka ze szkoły
  • Każda z sal lekcyjnych ma na wyposażeniu  termometr , który jest dezynfekowany po zakończeniu pomiarów temperatury.
  • Pracownik szkoły mierzący temperaturę  dziecku zakłada rękawiczki   i  maseczkę jednorazową

  Działanie w przypadku zaistnienia niepokojących objawów  u dziecka:
   

  • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, natychmiast jest izolowane  w  pomieszczeniu nr 3   z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie  są powiadamiani  rodzice/opiekunowie  w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
  • W razie zaistnienia objawów chorobowych u dziecka  zawiadamia się  Dyrektora placówki
  • Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia ( lista telefonów do rodziców)
  • O niepokojących  przypadkach  zachorowań  Dyrektor informuje  Stację  Sanitarno -
        Epidemiologiczną w Kartuzach pod numer telefonu alarmowego  668-027 -346.
        i postępuje  się  zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. W takim przypadku    
        powiadamiamy pozostałych rodziców / opiekunów   o konieczności bezzwłocznego
    odebrania dzieci ze szkoły.
  •  Po odebraniu dziecka przez rodzica / opiekuna wszelkie powierzchnie z którymi
        miało dziecko kontakt zostaną  zdezynfekowane.

         Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

  • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
  •  W wydzielonej sali 105, wyposażonej w  środki ochrony i płyn dezynfekujący izoluje się osobę, w przypadku , u której by zdiagnozowano  objawy chorobowe .  

   

   

  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się  go od pracy.  Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  • Obszary, w których poruszał się chory pracownik/ dziecko,  poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekuje się  powierzchnie dotykowe.
  • Wszystkie czynności porządkowe (dezynfekcja, mycie, sprzątanie) są monitorowane w postaci odpowiednich zapisów w rejestrze czynności porządkowych przez osobę dokonującą dane czynności.
  • Każdego dnia sporządzona jest lista osób przebywających  w placówce w postaci listy obecności.
  •  Prowadzona lista umożliwia  ustalenie   osób przebywających w  tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się  do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

   

   

  Klukowa Huta 21.05.2020

   

   

 • Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kartuzach

  Informujemy, że od 4 maja 2020r., w celu umożliwienia rodzicom dzieci i młodzieży uzyskania niezbędnych dokumentów do organizacji kształcenia i wsparcia ich dzieci w kolejnym roku szkolnym, przywrócono działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii m.in. dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W związku z tym prosimy o przekazanie rodzicom dzieci objętych kształceniem specjalnym, którzy chcą wnioskować o wydanie orzeczeń na kolejny etap edukacyjny informacji o możliwości składania tych wniosków, najkorzystniej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej (oryginały dostarczać podczas wyznaczonego terminu badania).

 • Jan Paweł II

  Jan Paweł II

  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z okazji 100 - lecia urodzin Papieża Polaka:

  https://liblink.pl/q1OV1p4qHE

   

   

   

 • Ogłoszenie Dyrektora

  Ogłoszenie Dyrektora

  Informuję, że od poniedziałku 11 maja 2020r. nastąpi zmiana planu zajęć. Nowy plan będzie udostępniony w e- dzienniku. 

  Dyrektor ZKiW w Klukowej Hucie

 • Ogłoszenie poradni w Kartuzach

  Ogłoszenie poradni w Kartuzach
 • PLAN LEKCJI ONLINE

  PLAN LEKCJI ONLINE

  Informujemy, że plan lekcji online będzie zmieniany na każdy kolejny tydzień i wysyłany w e-dzienniku. Dlatego przed rozpoczęciem nowego tygodnia prosimy o sprawdzanie aktualnego planu.

 • Świetlica zdalnie

  Świetlica zdalnie

  Na naszej stronie w zakładce świetlicy znajduje się podstrona - ŚWIETLICA ZDALNIE. Zamieszczamy tam materiały z propozycjami na twórcze i aktywne spędzenie czasu wolnego. Zachęcamy do odwiedzania strony i życzymy przyjemnie spędzonego czasu.

 • Zakładka pedagoga

  Zakładka pedagoga

  Pani Danka zaprasza do odwiedzania zakładki pedagoga szkolnego. Na bieżąco zamieszczane są tam ciekawe i ważne informacje, których znajomość na pewno wyjdzie nam na zdrowie. W wolnej chwili poczytajmy, przemyślmy i co nieco  zapamiętajmy. 

 • Gmina Stężyca w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup tabletów

  Gmina Stężyca w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup tabletów

  Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku (kliknij, aby otworzyć): 

  Informacja_na_facebook_i_strone_internetowa.docx

   

   

   

 • Dzień Ziemi

  Dzień Ziemi

  Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tą akcję, promującą postawę proekologiczną, każdego roku włącza się również nasza szkoła. W ubiegłych latach wyrazem troski dla naszej planety były wspólne wyjścia, podczas których zbieraliśmy śmieci w terenie . Tym razem pani od przyrody i świetlica proponują obejrzenie filmu edukacyjnego (prezentacji), który przybliży Wam temat konieczności dbania o środowisko. Prezentacja znajduje się w zakładce świetlica zdalnie. Zapraszamy.

 • Życzenia świąteczne

  Życzenia świąteczne

  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i ich najbliższym. Niech te Święta, mimo trudnego czasu w jakim  się znaleźliśmy, będą dla nas wszystkich czasem pełnym wiary, nadziei i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ta nadzieja pozwoli Nam z ufnością patrzeć w przyszłość, a wiara i miłość wniosą spokój i szczęście do rodzinnego życia. Życzę wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt.

  Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

  Grzegorz Przepiórski

 • Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia w ZKiW w Klukowej Hucie

  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia w ZKiW w Klukowej Hucie

  Dnia 28 lutego 2020 r. w naszej placówce przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia wśród uczniów szkół podstawowych od klasy I do VIII. Uczniowie rozwiązywali test konkursowy. Był on testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań. Do każdego pytania przypisano 4 możliwości odpowiedzi od A do D. Uczniowie zostali podzieleni na 3 poziomy według klas. Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

  Do poziomu I zgłosiły się  4652 osoby. Nasi uczniowie klas II-III SP zajęli następujące miejsca:

  Franciszek Stawski  – 9 miejsce (Dyplom laureata) klasa 3a

  Kornelia Gulatowska - 21 miejsce

  Antoni Sadowski     -    27 miejsce

  Marcelina Gruchała -    27 miejsce

  Marta  Wolna            -   28  miejsce

  Zofia Wolska              -  28 miejsce

  Albert Gruchała          - 29  miejsce

  Dawid Wrycza            -30 miejsce

  Weronika Markowska  - 30 miejsce

  Maksymilian Przytarski  - 30 miejsce

  Weronika Wojdak           -30 miejsce

  Szymon Pobłocki            -31 miejsce

  Aleksander Dolny           -33 miejsce

  Tomasz Bronk                -34 miejsce

  Maksymilian Walkusz    - 35  miejsce

  Do poziomu II zgłosiło się  4000 osób. Nasi uczniowie klas IV- VII  SP zajęli następujące miejsca:

  Jakub Szczypiór- 13 miejsce (Dyplom wyróżnienia)

  Paulina Węsierska -20 miejsce

  Martyna Pawela  -21 miejsce

  Martyna Okuniewska -20 miejsce

  Laura Piankowska – 30 miejsce

  Kacper Mejer – 33 miejsce

  Przemysław Klasa  - 35 miejsce

  Jan Chmurzyński – 36 miejsce

  Maksymilian Kamiński – 36 miejsce

  Jan Wica – 38 miejsce

  Do poziomu III zgłosiły się  2204 osoby. Nasi uczniowie z klas VIII  SP zajęli następujące miejsca:

  Marcelina Dułak -16 miejsce

  Aleksander Gawin – 29 miejsce

  Agata Wiczkowska – 33 miejsce

  Paulina Stencel – 35 miejsce

  Filip Reclaw – 38 miejsce

  Paulina  Pobłocka – 44 miejsce

  Igor  Raba -46 miejsce

  Opracowanie: Karolina Rekowska

 • Akcja "kartka dla medyka"

  Akcja "kartka dla medyka"

  Bardzo dużo szkół włącza się do ogólnopolskiej akcji KARTKA DLA MEDYKA. Nasza szkoła nie może pozostać obojętna na tę akcję. Wobec tego bardzo prosimy, abyście Państwo wspólnie z dziećmi wykonali kartkę dla medyka, w której dziękujecie im za trud pracy, jaki wkładają każdego dnia, by pokonać pandemię. Można również oprócz podziękowań czegoś miłego im życzyć. Kartki można wykonywać własnoręcznie lub za pomocą programów komputerowych - bądźmy kreatywni i okażmy swoją wdzięczność. Zdjęcia prac można wysyłać na messengera facebooka szkolnego, do wychowawców, na e-mail hannalica@wp.pl lub na messengera Pani Honoraty Kuziemkowskiej. Wysłanie kartki jest równoznaczne z tym, iż wyrażają Państwo zgodę na jej publikację na stronach szkoły oraz w mediach lokalnych.

 • Kreatywnie w domu

  Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podzielić się swoimi pomysłami (i pomysłami dzieci) na kreatywne spędzanie czasu w domu podczas pandemii, można wysłać zdjęcia na e-mail hannalica@wp.pl. Jednocześnie rodzic z konta na e-dzienniku musi wysłać wiadomość do pani Hani ze zgodą na umieszczenie zdjęcia na szkolnej stronie internetowej i na facebooku szkoły.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
  ul.J.Wybickiego 6, 83-322 Stężyca
 • Sekretariat - 058 6843312
  Przedszkole - 507 792 994
  Świetlica - 507 793 086.

Galeria zdjęć