Nawigacja

O szkole

Historia


Z DZIEJÓW SZKOŁY
 

    Słownik Geograficzny z 1883 roku informuje o tym, że dzieci z Klukowej Huty chodziły w tym czasie do szkoły w Mściszewciach.

    Z początkiem XX wieku z inicjatywy ówczesniej administarcji niemieckiej, zbudowano w Klukowej Hucie parterowy budynek. Pozytywnie w  pamięci mieszkańców zapisał się niemiecki nauczyciel- pan Kemrer. Po roku 1920 zostaje wyrugowany obowiązujący dotychczas język niemiecki. W tym czasie wioska liczy 429 mieszkańców, posiada trzyklasową szkołę podstawową, do której uczęszcza 115 dzieci.

    "W tych czasach- mówi zasłużony dla gminy społecznik, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Stężycy p. Łucjan Lubiński- w szkole pracowało dwóch nauczycieli z terenów wschodnich (p. Markowski jako dyrektor i p. Świech). W latach trzydziestych dyrektorem szkoły był mój kolega z Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie, pochodzący z Chojnic p. Antoni Boczek. Nauczycielką była również jego żona (z domu Wolatyńska).  Jako trzecia pracowała moja siostra Józefa Lubińska. Nauczyciele mieszkali wówczas w budynku szkoły. Bardzo ściśle współpracowali z mieszkańcami wsi. Pamiętam- wspomina pan Lubiński, coroczne jasełka, które były wystawiane w pobliskich wsiach. Nauczyciele aktywnie działali w KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, uczestniczyli w spisach ludności. Uroczyście obchodzona takie święta, jak 3 Maja i 11 Listopada. Pomimo tego, że szkoła była bardzo uboga w pomoce naukowe, wielu uczniów podejmowało naukę w gimnazjum. Wraz z wybuchem wojny pan Antoni Boczek został powołany do wojska i nie mam o nim dalszych informacji."
     W czasie wojny niszczono dorobek polskiego szkolnictwa (kadry, pomoce naukowe, biblioteki) oraz rozpoczęto proces ponownej germanizacji.
    Po wyzwoleniu w 1945 roku, około dwa miesiące kierownikiem szkoły w Klukowej Hucie był Alojzy Markowski. Do 1946 roku brak danych o kierowniczce placówki. Od roku szkolnego 1946/47 kierownictwo przejął Maksymilian Chmurzyński. Przed rokiem 1939 pracował w szkole w Podjazach. W czasie wojny został wywieziony do Niemiec, przebywał również w obozie koncentracyjnym Stutthof. Funkcję kierownika szkoły pełnił do 1955 roku, kiedy został karnie przeniesiony do szkoły w Ostrzycach za niezorganizowanie spółdzielni produkcyjnej w sołectwie Klukowa Huta.
    29 listopada 1955 roku kierownikiem tutejszej szkoły została Wanda Plichta. W budynku szkolnym mieściły sie tylko dwie sale lekcyjne. Dwie inne znajdowały sie w budynku dawnego majątku. Po pożarze 9 listopada 1956 roku szkoła została rozbudowana o jedno piętro. Na parterze urządzono cztery klasy lekcyjne, na pietrze zaś mieszkania dla nauczycieli i kancelarię szkolną. 1 sierpnia 1958 roku "nowa" szkoła została uroczyście otwarta przez wykonawce inżyniera Władysława Kosikowskiego.
    W roku szkolnym 1966/67 została wprowadzona w życie nowa reforma szkolna, która przedłużała obowiązek szkolny o jeden rok. Cztery klasy lekcyjne musiały pomieścić osiem oddziałów, w związku z tym lekcje odbywały się na dwie zmiany.
    W roku szkolnym 1976/77 dokonano otwarcia nowej Zbiorczej Szkoły Gminnej w Stężycy i dlatego obniżono stopień organizacyjny naszej szkoły do czterech klas. W tym też roku utworzono klasę przedszkolną dla sześciolatków.
    W 1977 roku Wanda Plichta odeszła na emeryturę. Funkcję kierownika punktu filialnego objęła Halina Synak.
    10 maja 1985 roku na posiedzeniu  Rady Sołeckiej wyłoniono Wiejski Komitet Narodowego Czynu Pomocy  Szkole, w skład którego weszli : Franciszek Chmurzyński, Edmund Zaborowski,  Halina Synak, Jadwiga Chmurzyńska oraz  wszyscy nauczyciele i inni mieszkańcy wsi.  Komitet postanowił rozbudować szkołę  w celu podwyższenia stopnia organizacyjnego  do klas I- VIII, a początek temu dał rok szkolny 1985/86. 16 maja odbył sie czyn na rzecz  rozbudowy naszej szkoły  w ramach NCPS.  Nauczyciele i uczniowie pracowali przy rozbiórce  starego budynku gospodarczego i wyrównaniu boiska. W czynie brali też udział rodzice,  pracownicy GS i członkowie NCPS.  W tym miejscu postawiono nowy budynek szkolny.
     1 września 1992 roku odbyła się w Klukowej Hucie wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 1992/93, podczas której uroczyście otwarto nową szkołę.
     W latach 1992- 1997 dyrektorem  szkoły był Marek Labuda . Od 1997 roku stanowisko to objął Eugeniusz Kłosiewski. Rok 1999 przyniósł  szkolnictwu zmiany, wprowadzono nowe poziomy kształcenia.  Dzięki staraniom naszych radnych, rady sołeckiej i rady rodziców utworzono w naszej wsi GIMNAZJUM.  Dyrektorem nowej placówki została Joanna Chmurzyńska- Wolska. Decyzją Rady Gminy Stężyca od 1 września 1999 roku przestałą istnieć Szkoła Podstawowa w Łosienicach, uczniowie zaczęli dojeżdżać do szkoły w Klukowej Hucie. 1 września 2001 roku powołano noewgo dyrektora Szkoły Podstawowej- Grzegorza Przepiórskiego. W 2002 roku obie szkoły przemianowano na ZESPOŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA . Stanowisko dyrektora zespołu objął Grzegorz Przepiórski. 

        13 listopada 2002 naszą szkołę odwiedził i pobłogosławił ks. Biskup Jan Bernard Szlaga. 15 czerwca 2003 roku odbył się I FESTYN RODZINNY, którego pomysłodawcą był dyr Grzegorz Przepiórski.

W roku 2004 rozpoczęto prace przy budowie sali gimnastycznej, a uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonano 8 września 2005 roku. 19 grudnia 2005 roku odbyło się zebranie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Klukowa Huta”, prezesem został Wiesław Chmurzyński.

        14 czerwca 2007 nastąpiło uroczyste nadanie imienia Aleksandra Majkowskiego Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Klukowej Hucie oraz wręczenie sztandaru. 1 września 2007 roku w naszej szkole utworzono stanowisko wicedyrektora, które powierzono Joannie Chmurzyńskiej-Wolskiej. Od 1 września 2009 funkcję tę pełni Renata Dunst.

        W roku szkolnym 2007/2008, po latach, wznowił swą działalność oddział przedszkolny. Funkcję wychowawcy objęła Danuta Szreder. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 listopada 2007 roku, a poświęcenia dokonał ks. proboszcz Eugeniusz Grzędzicki. 26 maja 2009 roku uroczyście otwarto boisko wielofunkcyjne. Swoją obecnością zaszczycił nas Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.

      W 2012 roku rozpoczęto prace przy budowie nowego, oddzielnego obiektu – przedszkola, w którym znajduje się siedem sal lekcyjnych oraz mini sala gimnastyczna. Uroczystego otwarcia SŁONECZKA, 1 września 2014 roku,  dokonał między innymi wójt gminy Tomasz Brzoskowski.

W maju 2012 roku rozpoczęto prace nad termomodernizacją budynku szkoły. Projekt objął wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i remont dachu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
    ul.J.Wybickiego 6, 83-322 Stężyca
  • Sekretariat - 058 6843312
    Przedszkole - 507 792 994
    Świetlica - 507 793 086.

Galeria zdjęć